Ar Senāta spriedumu lietā SKC‑[C]/2021 ir mainīts skatpunkts uz kapitāldaļu iekļaušanu, nosakot laulāto kopmantas sastāvu un dalāmo vērtību.

Konstatējot, ka kapitāldaļas ir iegūtas laulības laikā par abu laulāto kopīgiem līdzekļiem, šī manta ir jāietver laulāto kopīgās mantas sastāvā turklāt ar tādu vērtību, kāda tai noteikta uz laulības iziršanas brīdi, jo atbilstoši mantojuma dalīšanas vispārējam principam kustama vai nekustama manta pirms dalīšanas jānovērtē.

Turklāt, ja kapitāldaļas ir pamats atzīt par laulāto kopīgo mantu, tad arī dividendes, kas ir izmaksātas par periodu, kurā pastāvēja laulāto kopdzīve, ir laulāto kopīgā manta, kas jāietver kopīgās mantas sastāvā.

Kapitāldaļas neatrodas ārpus tās mantas tvēruma, kuru laulāto kopdzīves laikā iespējams iegūt kā laulāto kopīgo mantu Civillikuma 89.panta otrās daļas izpratnē. No laulāto likumisko mantisko attiecību tiesiskā regulējuma neizriet, ka mantas (šajā gadījumā kapitāldaļu) reģistrācija uz viena laulātā vārda ir pietiekams iemesls mantas atzīšanai par viena laulātā atsevišķo mantu. Šāda apstākļa esība neatbrīvo laulāto no Civillikuma 91.panta otrajā daļā paredzētā pienākuma izpildīšanas, ja tas apgalvo, ka zināma manta ir atsevišķa.