Ar šī gada 31. martu darbību sākusi jaunizveidotā Ekonomisko lietu tiesa. Tā ir specializēta tiesa, kas izveidota ar mērķi veikt ātru, kvalitatīvu un efektīvu noteiktu kategoriju civillietu un krimināllietu izskatīšanu.

Ekonomisko lietu tiesas kompetences definētas, analizējot jomas, kas prasa tūlītēju risinājumu, lai nodrošinātu pārdomātu, piesardzīgu un pakāpenisku pieeju attiecībā uz tiesas kompetences noteikšanu, kā arī, lai izvairītos no lietu sastrēguma pirmajos darbības gados.

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kompetencei Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskata šādu kategoriju komercstrīdus:

 • prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līgumiem;
 • prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasības pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību;
 • prasības, kas izriet no koncernu tiesiskajām attiecībām;
 • prasības, kas izriet no kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) savstarpējām tiesiskajām attiecībām;
 • prasības, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līgumiem;
 • prasības, kas izriet no kapitālsabiedrību darījumiem ar saistītajām personām Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē;
 • prasības, kas izriet no uzņēmumu pārejas un sabiedrības reorganizācijas, izņemot darbinieku prasījumus;
 • prasības, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, tostarp ar apakšuzņēmējiem, attiecībā uz tādas otrās un trešās grupas būves būvniecību, kuras realizācijai nepieciešama būvatļauja, izņemot atsevišķas viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistīto būvju būvniecību;
 • prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem;
 • prasības par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumiem;
 • pieteikumus par kredītiestāžu likvidāciju un maksātnespēju.

Ja izskatāmā lieta ietver prasījumu, kas ir savstarpēji saistīts ar prasījumu lietā, kura ir piekritīga Ekonomisko lietu tiesai, vai arī rajona (pilsētas) tiesā saņemta pretprasība, kas ir piekritīga Ekonomisko lietu tiesai, lietu izskata Ekonomisko lietu tiesa.

Atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kompetencei Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskata krimināllietas par koruptīviem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītus noziedzīgus nodarījumus, tajā skaitā krimināllietas par:

 • masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas finansēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā;
 • terorisma finansēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
 • neatļautu labumu pieņemšanu;
 • komerciālo uzpirkšanu;
 • kukuļņemšanu;
 • kukuļa piesavināšanos;
 • starpniecību kukuļošanā;
 • kukuļdošanu;
 • tirgošanos ar ietekmi;
 • prettiesisku labumu pieprasīšanu un pieņemšanu;
 • prettiesisku labumu došanu.

Ekonomisko lietu tiesa izskata krimināllietu, ja persona saukta pie kriminālatbildības par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, no kuriem smagākais vai kāds no smagākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir piekritīgs izskatīšanai Ekonomisko lietu tiesai.

Ekonomisko lietu tiesas darbības teritorija atver visu Latviju, bet tās atrašanās vieta ir Rīgā. Apelācijas kārtībā pārsūdzētu Ekonomisko lietu tiesas nolēmumu izskata Rīgas apgabaltiesa. Ar Ekonomisko lietu tiesas izveidi un darbību iecerēts saīsināt lietu izskatīšanas termiņu un veicināt investīciju un uzņēmējdarbības vides izaugsmi ilgtermiņā.